Договор

Договір правової допомоги № __________

 

м. Одеса                                                                                                                                                           «____» ______________ 20____р.

___________________________________________________________________________________________________________________

Іменоване(ий, не, на) далі клієнт або довіритель, діючий на підставі _____________________________________________________________________,

(статуту, положення, договору, довіреності, паспорту)

Та адвокат Павлишин Юрій Миколайович іменований  далі захисник або  Повірений, діючий на підставі _________________________________________________,

(ордеру, договору, довіреності)

уклали договір про наступне:

 1. Предмет договору.

1.1 По даному договору клієнт доручає, а адвокат приймає на себе обов’язки здійснити від імені та за рахунок Довірителя наступні дії:

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

     (угоди, перелік юридичних дій, консультування, представництво в установах, організаціях, суді, складання документів, участь у проектах тощо)

(приблизний перелік: консультування, представництво та захист прав Довірителя на досудовому слідстві, в прокуратурі та органах внутрішніх справ, службі безпеки України, у всіх судових інстанціях України та в Європейському суді з прав людини, в державних органах, установах, організаціях, підприємствах, як в Україні так і по всьому світу).

 

Правова позиція у справі

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Правові наслідки досягнення результату _____________________________________________________________________________________________________­­­­____

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Клієнт повідомлений про несприятливі наслідки  ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зміна обсягу доручення _______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2 Клієнт за  договором уповноважує адвоката Павлишина Юрія Миколайовича, бути  захисником або представником:

– в державних, громадських, податкових органах, органах УМВС, Поліції, Прокуратури, органах державної влади та управління, в відповідному відділі Держгеокадастру, місцевих радах, виконавчих та розпорядчих органах, ДПІ (міліції), прокуратурі, приватних та інших підприємствах, установах організаціях незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, (в тому числі в митних органах, виконавчому комітеті, в бюро технічної інвентаризації та реєстрації об’єктів нерухомості, в органах РАЦСу, в органах управління юстиції, в органах нотаріату),  у державній виконавчій службі, у приватного виконавця, у державного реєстратора, а також в страхових компаніях, банках та інших органах, установах.

при вирішенні будь-яких питань, що  стосуватимуться Довірителя, з правом подання від імені довірителя необхідних для вирішення питань документів, заяв, одержання виписаних або оформлених на  ім’я довірителя  документів, рішень, дозволів, актів та ін;

Адвокат має право вести від імені довірителя в усіх установах, підприємствах організаціях, судові справи в усіх судових закладах, включаючи Європейський суд з прав людини, а також  у касаційних та апеляційних інстанціях із усіма правами, наданими законом потерпілому, обвинуваченому, підозрюваному,  свідку, позивачу, відповідачу, третій особі в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладання мирової угоди, оскарження рішення або вироку суду, виконання рішення або вироку суду та ін..

Адвокат користується у своєї діяльності ст. 19,20,21 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст. 49, 51, 53-59 КАС України, ст. 45-54, 56-59, 61-66 КПК України, ст. 12, 13, 27, 31, 44, 52 ЦПК України, ст. 267, 268, 271, 279, 280, 287, 288 КУпАП, ст.16,19 ЗУ «про виконавче провадження» та іншими правами, наданими законодавством.

1.3 Для цього надається адвокату  право вести від клієнта переговори та попередньо узгоджувати усі процедурні питання, подавати та підписувати усі документи, необхідні для виконання повноважень, одержувати дозволи свідоцтва, ліцензії, витяги тощо, а також інші документи, що стосуватимуться прав та законних інтересів клієнта. Адвокат має право сплачувати усі необхідні платежі, розписуватися, а також виконувати усі інші дії, пов’язані з виконанням повноважень за цим договором. Адвокат  має право передавати персональні дані та інформацію, що містить адвокатську або медичну таємницю,  іншій особі виключно з метою захисту  прав клієнта, уникаючи  конфлікту інтересів. Адвокат має право доручити вести справу або окремі процесуальні дії(питання) іншому фахівцю. Вказані в п.п  1.1, 1.2, 1.3  умови виконання договору не потребують додаткового дозволу.

 1. Права та обов’язки сторін.

2.1 Адвокат зобов’язаний:

– повідомляти клієнту за його вимогою необхідну інформацію про виконання доручення та  представляти  звітність;

– нести відповідальність за збереження документів, матеріальних цінностей та грошових коштів, наданих йому Довірителем для виконання доручення. – Зберігати справу клієнта 3 роки після її закінчення, після чого  передати її клієнту або знищити.

– за договором адвокат готує, складає та  оформляє документи при необхідності надає документи до установ чи організацій. Готує матеріали для виконання, бере участь у процесуальних діях,  проводить консультування та моніторинг законодавства, інші необхідні дії.

–  про виконання доручення адвокат зобов’язаний повідомити Довірителя та на його вимогу представити звітність(відзвітуватися) не пізніше 10 днів після виконання. Інформація про поточне положення справ надається усно чи письмово на вимогу Довірителя у розумний строк.

2.2 Клієнт зобов’язаний:

– забезпечити адвоката документами, матеріалами та грошовими коштами, необхідними для  виконання доручення;

– покрити передплатою необхідні  витрати адвокату, пов’язані з виконанням доручення (телефонні розмови, транспорт, відрядження, експертні дослідження, засвідчення документів, оплата роботи фахівців, оплата друкарських, копіювальних та інших технічних робіт, перекладу та нотаріального посвідчення документів та ін..), виплатити адвокату гонорар.

– повідомляти адвоката про обставини та факти справи або доручення. У випадку несвоєчасного чи неповного повідомлення про обставини та факти справи, всі ризики несе клієнт.

 1. Гонорар, строки оплати та розрахунки.
 2. Сума гонорару залежить від об’єму робіт та складається з цін на послуги адвоката, які розміщені на сайті адвоката http://pavlishin.pp.ua .

3.1  Сума гонорару  за представництво клієнта у суді (поліції,прокуратурі та інших органах, підприємствах) _______________________ гривень  за дві години зайнятості адвоката.  Складання документів по справі складає _______________________________    ГРИВЕНЬ за годину. Гонорар додатково може бути узгоджений сторонами за окремі або комплексні  дії адвоката по справі, які вказані на сайті адвоката http://pavlishin.pp.ua/, якщо такі дії виконуються адвокатом за дорученням клієнта. Гонорар за іншу не зазначену роботу адвоката складає _____________________ ГРИВЕНЬ за годину.

3.2 Довіритель за виконання доручення або окремих процесуальних дій  здійснює передплату або у виключних випадках сплачує гонорар безпосередньо після вчинення адвокатом юридичної дії.         

             

 1. Припинення договору.

4.1 Договір припиняється при виконанні доручення, а також:

– відмови від договору клієнта;

– розірвання договору в односторонньому порядку з ініціативи  адвоката  з підстав, визначених законодавством, цим договором та правилами адвокатської етики;

– смерті особи, яка є стороною у договорі, а також у випадку визнання однієї сторони недієздатною, при обмеженні дієздатності сторони;

– при визнанні сторони безвісно відсутньою;

– якщо клієнт наполягає на використанні засобів виконання доручення, котрі є протиправними або виходять за межі прав адвоката;

– виникнення конфлікту інтересів;

– якщо виконання доручення може потягнути розголошення відомостей, які складають предмет адвокатської таємниці згідно із законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;

– у випадку, коли клієнт після укладення цього договору  про надання йому правової допомоги з адвокатом без погодження з останнім укладе договір з іншим адвокатом, або  якщо клієнт не повідомить адвоката про наявність попереднього договору з іншим адвокатом, адвокат має право в односторонньому порядку розірвати укладений договір про надання правової допомоги за винятком випадків, передбачених чинним законодавством;

– якщо бажаний результат неможливо досягти законним способом;

– якщо виникли обставини, які перешкоджають виконанню договору незалежно від бажань та можливостей сторін.

4.2 Адвокат попередивши клієнта за сім днів може достроково в односторонньому порядку розірвати цю угоду з однієї з наступних обставин:

 1. клієнт вчиняє дії, що стосуються суті доручення, на порушення чинного законодавства і відмовляється припинити їх вчинення, не зважаючи на роз’яснення адвоката;
 2. клієнт використовує правову допомогу, що йому надається адвокатом, для полегшення вчинення злочину;
 3. клієнт, не зважаючи на роз’яснення адвоката, наполягає на досягненні результату, який через нові або нововиявлені обставини є об’єктивно недосяжним;
 4. клієнт грубо порушує обов’язки, взяті ним на себе згідно з угодою про надання правової допомоги;
 5. належне виконання доручення стає неможливим через дії клієнта, що вчиняються ним всупереч порадам адвоката;
 6. клієнт вчиняє дії, що ганьблять честь, гідність і ділову репутацію адвоката;
 7. клієнт не погоджується погашати (передплачувати) фактичні видатки (витрати) у випадку, якщо вони є необхідними для подальшого виконання доручення;
 8. клієнт не погоджується погашати (передплачувати) гонорар за виконану роботу адвоката;
 9. фізичний або психологічний стан адвоката позбавляє його можливості належним чином продовжувати виконання доручення; в цьому випадку адвокат зобов’язаний вжити всіх доступних йому заходів для запобігання ущемленню законних інтересів клієнта і забезпеченню подальшого представництва клієнта іншим адвокатом;
 10. в інших випадках, передбачених законодавством та Правилами адвокатської етики.

4.2.1 У випадку розірвання договору клієнт має право укласти договір з іншим адвокатом.

4.3 Спори виникаючі при виконанні, розірванні договору про правову допомогу, сторони домовилися вирішувати шляхом переговорів. Якщо спір не розв’язано сторонами самостійно він вирішується у судовому порядку у відповідності до законодавства України.

4.4 З причини припинення, розірвання договору витрачені кошти, а також сплачений погодинний гонорар за виконану роботу  не повертаються.

4.5 Кожна сторона  має право достроково відмовитися від договору, попередив іншу сторону за 14 днів.

4.6 Договір діє до отримання остаточного рішення стосовно прав клієнта, крім випадків, встановлених законодавством та цією угодою. Договір має 2 примірника, які мають рівну юридичну силу.

4.7 Адвокат користується правами, передбаченими ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також іншими правами, наданими законодавством України представнику або захиснику.

4.8 Договір діє як публічна угода та розміщений на сайті адвоката Павлишина Ю.М. (http://pavlishin.pp.ua) до якого є відкритий доступ зацікавлених осіб.

4.9 Договір правової допомоги (письмовий або публічний) набуває чинності з моменту здійснення клієнтом (представником клієнта) передплати гонорару адвокату у розмірі не менш однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на час підписання договору або здійснення адвокатом практичних дій в інтересах клієнта (за виключенням консультацій).

4.10 Без здійснення передплати гонорару клієнтом, адвокат звільняється від обов’язків за цим договором та договір може бути розірваний адвокатом в односторонньому порядку.

 

 1. Додаткові умови.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Адвокат  Павлишин Юрій Миколайович,   іпн                   

Адреса г. Одеса, ул. Вильямса, 59г.                                                                                    

 ____________________________________                  

                                    підпис  

 

 

Клієнт ________________________________________________________________________________

Адреса  _______________________________________________________________________________

 іпн    Єдрпоу   _________________________________________________________________________                                                                                                                                                                  

паспорт, серія, номер ___________________________________________________________________                                                                               

Адвокат повідомив клієнта про можливий результат виконання доручення на підставі закону та практики його застосування.

____________________________________     підпис 

 

Додаток № ______ до договору про надання правової допомоги № ______ від ____________________20_____ р.

 

 

 

 

Адвокат Павлишин Юрій МиколайовичІпн 2

_______________________________

_______________________________

(посада) (назва , п.і.б. клієнта)

_______________________________

ПІБ

 

ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних
Я, _______________________________________________________________(ПІБ),

підтверджую, що ознайомлений (на) з вимогами Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VІ та інших нормативних актів про захист персональних даних і надаю згоду адвокату Павлишину Ю.М. на обробку відомостей про мене у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних клієнтів та партнерів адвоката з метою забезпечення реалізації правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського, податкового обліку та звітності, які регулюються Податковим кодексом України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, КПК України, ЦПК України та іншими нормативно-правовими актами України. Добровільно надаючи свої персональні данні на невизначений строк у необхідному обсязі, ознайомлений та згодний з порядком використання, поширення, знищення та доступу до моїх персональних даних третіх осіб, згідно до Порядку та Положення про обробку та захист персональних даних, які затверджені адвокатом Павлишиним Ю.М.. Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у термін до 10 робочих днів відповідальній особі уточнену інформацію щодо відомостей про мене, необхідних для реалізації вимог чинного законодавства.

«____» ____________ 20___ року, (____________________)   Підпис ___________

 

 

Шановний (а)_____________________________________________________________________________________

Адвокат  Павлишин Ю.М. повідомляє, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних «Клієнти та партнери адвоката Павлишина Ю.М.»  з метою забезпечення реалізації правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського, податкового обліку та звітності, які регулюються Податковим кодексом України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, КПК України, ЦПК України та іншими нормативно – правовими актами України. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних;

3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних

4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються;

5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

 

Я, ____________________________________________________________________________ (ПІБ), посвідчую, що отримав (ла) повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних «Клієнти та партнери адвоката Павлишина Ю.М.»  з метою забезпечення реалізації правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського, податкового обліку та звітності, які регулюються Податковим кодексом України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, КПК України, ЦПК України та іншими нормативно-правовими актами України, а також відомості про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», і про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.

 

«___» _________ 20___ року.                           ______________________(підпис)

 

Заява про надання дозволу передання конфіденційної інформації, та інформації, що містить адвокатську тайну.

Я, ________________________________________________________________________, надаю згоду Адвокату Павлишину Юрію Миколайовичу передавати мої персональні дані та інформацію, що містить адвокатську або медичну таємницю,  іншій особі виключно з метою захисту моїх прав, уникаючи  конфлікту інтересів. Вказане питання не потребує додаткового дозволу.

 

«___» _________ 20___ року.                                    ______________________(підпис)